Forskningsområden

Vi söker en fördjupad förståelse för djurs biologiska mångfald och hur denna formas av och interagerar med olika miljöfaktorer. Vi studerar många olika djur, allt från rundmaskar och insekter över groddjur och fisk till fåglar och däggdjur. Den biologiska mångfalden här rör olika aspekter av biologisk variation, allt från genetisk mångfald över specifika egenskaper till artdiversitet över både evolutionära och ekologiska tidsskalor. Viktiga miljöfaktorer innefattar biotiska faktorer, såsom konkurrenter, resurser, rovdjur, symbionter, patogener och parasiter, men också faktorer såsom mänsklig habitatpåverkan och klimatvariabler (t ex temperatur). Egenskaper vi studerar inkluderar t.ex. fysiologiska, morfologiska och livshistoriekaraktärer men även beteenden, vilket reflekterar vårat beteendeekologiska arv.

Vår forskningsidentitet är evolutionär och kännetecknas starkt av det som kallas integrativ biologi. Detta inbegriper att studera forskningsteman på flera organisatoriska nivåer (allt från molekyler över gener och individer till fenotypiska egenskaper och ekologiska samhällen), över olika tidsskalor (från evolutionär tid till populationsdynamiska tidshorisonter). Integrativ biologi är utmanande, eftersom det kräver ett brett spektrum av teoretisk och metodologisk expertis och erfarenhet, men historien har visat att integrativa vetenskapliga angreppssätt ofta är mycket framgångsrika. Vi strävar efter att integrera en rad olika moderna molekylärgenetiska metoder, matematisk modellering, experimentell utveckling, fält- och laboratorieexperiment, detaljerade fenotypiska analyser, långsiktiga studier av naturliga populationer och fylogenetiska komparativa metoder.

Vi är ett stort forskningsprogram och våra forskningsintressen är många. De flesta av våra forskargrupper är intresserade av evolutionär ekologi och bevarandebiologi, och forskningen syftar till att bättre förstå de ekologiska orsakerna till och de evolutionära konsekvenserna av variation mellan och inom arter. Specifika forskningsämnen är livhistorieevolution, artbildning, urban ekologi, könskonflikter, evolutionen av parningssystem och bevarandegenetik men vi beforskar också en rad andra ämnen. Besök gärna sidan Forskargrupper för mer ingående redogörelser för våra forskningsinsatser!