Maklakovs forskargrupp: Evolution av åldrande

Vår forskning

Åldrande, livshistoria och sexuell selektion

Forskningen i vår grupp kretsar kring grundläggande evolutionsbiologiska frågor: Varför åldras organismer? Hur väljer de sin partner? Hur utvecklas inlärningsförmåga och är det kostsamt? Mer specifikt så är vi intresserade av evolution av livshistoria, konflikter mellan könen, sexuell dimorfism och inlärningsförmåga. Dessa frågeställningar är ofta nära kopplade till varandra. 

Vi arbetar med en rad olika organismer, såsom fåglar, skalbaggar, flugor, rundmaskar och människor, eftersom vår forskning fokuserar på frågeställningar snarare än vissa organismer. Mycket av vårt arbete involverar experimentella labbstudier av små, snabbt reproducerande organismer, men vi använder också information från tillgängliga databaser när det gäller vilda djur eller människor.

(C. remanei foto med tillstånd av Kristin Sikkink)

Läs mer om vår forskning (eng)