Sletvolds grupp: Växters ekologi, evolution och fortlevnad

Vi studerar frågor som rör växtpopulationers ekologi, evolution och bevarandebiologi. Vi är särskilt intresserade av att studera kopplingen mellan olika ekologiska faktorer och populationernas fortlevnad, och av de ekologiska och evolutionära konsekvenserna av växt-djurinteraktioner. Vi använder oss av olika orkidéarter som studiesystem som vi studerar med både deskriptiv och experimentell metodik liksom med matematiska modeller.

Mer information på engelska

Senast uppdaterad: 2022-02-16