Ågrens grupp: Växters populationsekologi och evolution

Vår forskargrupp studerar växters populationsbiologi. Vi är speciellt intresserade av växters anpassningar längs klimatgradienter och de ekologiska och evolutionära konsekvenserna av olika arters interaktioner med herbivorer och med sina pollinatörer. Vi använder oss av en kombination av experiment - både i fält och i växthus - och demografiska och genetiska studier för att analysera de faktorer som styr växtpopulationers struktur och dynamik, populationsdifferentiering och evolutionen av morfologiska och fenologiska egenskaper.

Mer information på engelska

Senast uppdaterad: 2022-02-16