Vattendagar vid Erkenlaboratoriet

En vattendag vid Erkenlaboratoriet är ett läromedel som täcker in mycket inom det naturvetenskapliga ämnesområdet. Vattendagarna är framtagna att passa den nya läroplanen (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) samt ämnes- och kursplanerna (ht 2011) för biologi och naturkunskap på gymnasial nivå. Vi genomför anpassade vattendagar för barn i förskola upp till gymnasium och vi kan även tillhandahålla material att arbeta med innan och efter ett besök hos oss.

Läs mer om vattendagarna 

Skolsamverkan m.m. inom teknik och naturvetenskap

Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten har en gemensam enhet för samverkan med aktiviteter framförallt för skolan men även allmänhet, näringsliv och samhälle. De ordnar bland annat en vetenskapsfestival där våra forskare är med.

Samverka med oss

Alumnnätverk

Uppsala universitets alumnnätverk är ett nätverk för tidigare studenter och en global mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära räknas som alumner.

Gå med i alumnnätverket

Kartläggning av mobil fosfor och miljöfarliga ämnen i sediment från Östersjön

Mellan 2018 och 2020 koordinerade Erkenlaboratoriet ett projekt i samarbete med Östersjöcentrum vid Stockholms universitet och IVL Svenska miljöinstitut som kartlagde mobiliseringen av sedimentfosfor (internbelastningen) och förekomst av miljöfarliga ämnen i sediment i Östersjöns kustområden. Projektet finansierades av HAVs- och vattenmyndigeten och länsstyrelserna i Uppsala, Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar och Blekinge län.

Länk till rapport och data.

Senast uppdaterad: 2022-09-01