Ledningsgrupp Prefekt Institutionsstyrelse Arbetsutskott AdministrationKommitteer Evolutionsbiologi Limnologi Växtekologi och evolution Zooekologi Erkenlaboratoriet

Forskningsprogram/Avdelningar

Institutionens är indelad i fyra forskningsprogram under ledning av en programansvarig professor som utses av fakultetsnämnden. De programansvariga professorerna har som uppdrag att leda programmen i kollegial anda, inom de ramar och resurser som styrelsen, prefekten och fakultetsnämnden ställer till förfogande. Därutöver finns en fältstation (Erken-laboratoriet) under ledning av en föreståndare.

Forskningsprogram/Avdelning Ansvarig professor
Evolutionsbiologi Hans Ellegren
Limnologi Eva Lindström
Växtekologi och evolution Jon Ågren
Zooekologi Göran Arnqvist

Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen
Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutsfattande organ.
Institutionsstyrelsen beslutar om institutionens interna organisation, om dess budget samt om övergripande riktlinjer för verksamheten.

I styrelsen ingår representanter för alla vid institutionen verksamma grupper med prefekten som ordförande.

Styrelseprotokoll finns i medarbetarportalen.

Institutionsstyrelse 2019

Valkorporation Ordinarie Suppleanter Mandatperiod
Personlig suppleant:
Prefekt och styrelsen ordförande Lars Tranvik Anna Rosling 2019-2021
Gruppsuppleant:
Lärare/forskare Niclas Backström Frank Johansson 2017-2019
Peter Eklöv Göran Arnqvist
Sophie Karrenberg Nina Sletvold
Sebastian Sobek
Personlig suppleant:
T/A Christoffer Bergwall Linnéa Smeds (FL), vik Frida Svedbergh 2017-2019
Gruppsuppleant:
Forskarstuderande Mercè Montoliu Nerín Marloes Groeneveld 2019
Mattias Siljestam
Karin Näsvall

Adjungerade: En representant för skyddsombuden
 

Ledningsgrupp

Institutionens ledningsgrupp består av programansvariga för forskningsprogrammen, föreståndare för forskningsstationen och administrativ chef, samt istitutionens prefekt och ställföreträdande prefekt. Ledningsgruppen är ett forum för informationsutbyte och koordinering av institutionsövergripande frågor.

Arbetsutskottet

Beslut om tillfälliga anställningar och stipendier delegeras från styrelsen till arbetsutskottet. Arbetsutskottet består av prefekt, ställföreträdande prefekt och administrativ chef.

Administration

Administrativ personal och deras arbetsområden.

Arbetsområde Namn
Administrativ chef Anna-Lena Klerks
Ekonom, Evolutionsbiologi Frida Svedbergh
Ekonom, Limnologi & Erken Eva Nordin Sundqvist
Ekonom, Zooekologi Ingela Eriksson
Ekonomiadministratör, Växtekologi och evolution Emelie Tollin
Dokumenthantering/Arkiv för institutionen Emelie Tollin
HR generalist och Ladok, Evolutionsbiologi & Zooekolog Annette Berger
HR generalist, och Ladok, Limnologi & Växtekologi och evolution Jenny Lundh 

Grupp för lika villkor EBC

Den gemensamma likavillkorsgruppen för IEG och IOB har 2018 följande sammansättning:

Namn Institution
Veera Tuovinen, ordförande Ekologi och genetik
Ling Shen Organismbiologi
Annette Berger Ekologi och genetik
Raquel Pereira Organismbiologi
Sebastian Sobek Ekologi och genetik

Arbetsmiljögrupp

Arbetsmiljögruppen består av representanter från varje personalkategori, administrativ chef och prefekt samt adjungerade skyddsombud. Arbetsmiljögruppen utgör stöd till prefekten i arbetsmiljöfrågor och samordnar samt behandlar övergripande arbetsmiljöfrågor, uppdaterar och förmedlar information, utvecklar rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, utarbetar förslag till handlingsplan, riktlinjer och policy samt följer upp beslut och åtgärder. Arbetsmiljögruppen träffas kvartalsvis, årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet inkl. sjukfrånvaro, arbetsskador, tillbud och rehabutredningar sker under februari/mars.

Namn
Lars Tranvik prefekt
Anna-Lena Klerks sammankallande
Ylva Strid
Gunilla Engström
Sara Meurling
Anna Nydahl
Jenny Lundh sekreterare

Skyddsombud

Skyddsombud för IEG 2018 är:

Namn Forskningsprogram
Christoffer Bergvall Limnologi
Yvonne Meyer-Lucht. Växtekologi och Evolution
Malin Johansson Evolutionsbiologi
Johanna Liljestrand-Rönn Zooekologi
Nahid Heidari Huvudskyddsombud EBC
Helena Enderskog Erken