Ledningsgrupp Prefekt Institutionsstyrelse Arbetsutskott AdministrationKommitteer Evolutionsbiologi Limnologi Växtekologi och evolution Zooekologi Erkenlaboratoriet

Forskningsprogram/Avdelningar

Institutionens är indelad i fyra forskningsprogram under ledning av en programansvarig professor som utses av fakultetsnämnden. De programansvariga professorerna har som uppdrag att leda programmen i kollegial anda, inom de ramar och resurser som styrelsen, prefekten och fakultetsnämnden ställer till förfogande. Därutöver finns en fältstation (Erken-laboratoriet) under ledning av en föreståndare.

Forskningsprogram/Avdelning Ansvarig professor
Evolutionsbiologi Hans Ellegren
Limnologi Eva Lindström
Växtekologi och evolution Sophie Karrenberg
Zooekologi Frank Johansson

Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen
Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutsfattande organ.
Institutionsstyrelsen beslutar om institutionens interna organisation, om dess budget samt om övergripande riktlinjer för verksamheten.

I styrelsen ingår representanter för alla vid institutionen verksamma grupper med prefekten som ordförande.

Styrelseprotokoll finns i medarbetarportalen.

Institutionsstyrelse 2021

Valkorporation Ordinarie Suppleanter Mandatperiod
Personlig suppleant:
Prefekt och styrelsen ordförande Anna Rosling Anssi Laurila 2021-01-01 -
2023-12-31
Gruppsuppleant:
Lärare/forskare Niclas Backström Richard Svanbäck 2020-01-01 - 
2022-12-31
Claus Rüffler Katerina Guschanski
Elina Immonen Gustaf Granath
Frank Johansson Sebastian Sobek
Personlig suppleant:
T/A Frida Svedbergh Robert Ekblom 2020-01-01 -
2022-12-31
Gruppsuppleant:
Forskarstuderande Julian Baur Anja Billhardt  2021-01-01 - 
2021-12-31
Erik Gudmunds
Lisette van Kolfschoten

Adjungerade: En representant för skyddsombuden
 

Ledningsgrupp

Institutionens ledningsgrupp består av programansvariga för forskningsprogrammen, föreståndare för forskningsstationen och administrativ chef, samt istitutionens prefekt och ställföreträdande prefekt. Ledningsgruppen hanterar samordning av verksamheten, strategisk planering, samt är ett forum för informationsutbyte och koordinering av institutionsövergripande frågor.

Ledningsgrupp 2021

Anna Rosling Prefekt
Anssi Laurila Stf prefekt
Anna-Lena Klerks Adm. Chef
Frank Johansson Programansvarig
Hans Ellegren Programansvarig
Eva Lindström Programansvarig
Sophie Karrenberg Programansvarig
Silke Langenheder Förestråndare Erken

Anställningar och stipendier

Beslut om tillfälliga anställningar och stipendier delegeras från styrelsen till utskottet för anställningar och stipendier. Utskottet består av prefekt, ställföreträdande prefekt och administrativ chef.

Administration

Administrativ personal och deras arbetsområden.

Arbetsområde Namn
Administrativ chef Anna-Lena Klerks
Ekonom, Evolutionsbiologi Frida Svedbergh
Ekonom, Limnologi & Erken Anna Backeryd
Ekonom, Zooekologi Frida Svedbergh,          Ylva Mellin
Ekonomiadministratör, Växtekologi och evolution Ylva Mellin,                (Emelie Tollin föräldraledig)
Dokumenthantering/Arkiv för institutionen Ylva Mellin,                (Emelie Tollin föräldraledig)
HR generalist och Ladok, Evolutionsbiologi & Zooekolog Sandra Gustafsson,  Anette Berger
HR generalist, och Ladok, Limnologi & Växtekologi och evolution Jenny Lundh 

Arbetsgruppen för arbetsmiljö och lika villkor

Arbetsmiljögruppen består av representanter från varje personalkategori, administrativ chef och prefekt samt adjungerade skyddsombud. Arbetsmiljögruppen utgör stöd till prefekten i arbetsmiljöfrågor och samordnar samt behandlar övergripande arbetsmiljöfrågor, uppdaterar och förmedlar information, utvecklar rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, utarbetar förslag till handlingsplan, riktlinjer och policy samt följer upp beslut och åtgärder. Arbetsmiljögruppen träffas kvartalsvis, årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet inkl. sjukfrånvaro, arbetsskador, tillbud och rehabutredningar sker under februari/mars.

Namn
Anna Rosling prefekt
Anna-Lena Klerks sammankallande
Robert Ekblom (tjänstledig)
Gunilla Engström
Mercè Montoliu Nerín
Karin Näsvall
Jenny Lundh sekreterare

Gruppen för lika villkor inom IEG har följande sammansättning:

Namn
Veera Tuovinen Ordförande
Sandra Gustafsson HR stöd 
Sebastian Sobek
Mercé Montoliu Nerin
Madeline Chase
Luis Leal

Skyddsombud

Skyddsombud för IEG är:

Namn Forskningsprogram
Christoffer Bergvall Limnologi
Yvonne Meyer-Lucht. Växtekologi och Evolution
Jessica Magnusson Evolutionsbiologi
Johanna Liljestrand-Rönn Zooekologi
Nahid Heidari Huvudskyddsombud EBC
Helena Enderskog Erken

Senast uppdaterad: 2021-02-19