Ledningsgrupp Prefekt Institutionsstyrelse Arbetsutskott AdministrationKommitteer Evolutionsbiologi Limnologi Växtekologi och evolution Zooekologi Erkenlaboratoriet

Institutionsledning

Institutionens prefekt och tillika styrelseordförande är sedan den 1 januari 2021 Anna Rosling. Ställföreträdande prefekt är Anssi Laurila.

Prefektens och institutionsstyrelsens uppgifter finns beskrivna i Uppsala universitets arbetsordning. Prefekten är institutionens chef. Prefekten har en ställföreträdare som tjänstgör i prefektens ställe när denna inte är i tjänst. Behörig som prefekt eller ställföreträdande prefekt är person med vetenskaplig kompetens. Prefekten ska verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom institutionens verksamhetsområde och för att institutionens samverkan med det omgivande samhället främjas. Prefekten företräder institutionen inom och utom universitetet.

Forskningsprogram/Avdelningar

Institutionens är indelad i fyra forskningsprogram under ledning av en programansvarig professor som utses av fakultetsnämnden. De programansvariga professorerna har som uppdrag att leda programmen i kollegial anda, inom de ramar och resurser som styrelsen, prefekten och fakultetsnämnden ställer till förfogande. Därutöver finns en fältstation (Erken-laboratoriet) under ledning av en föreståndare.

Forskningsprogram/Avdelning Ansvarig professor
Evolutionsbiologi Niclas Backström
Limnologi Lars Tranvik
Växtekologi och evolution Sophie Karrenberg
Zooekologi Frank Johansson

Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen
Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutsfattande organ.
Institutionsstyrelsen beslutar om institutionens interna organisation, om dess budget samt om övergripande riktlinjer för verksamheten.

I styrelsen ingår representanter för alla vid institutionen verksamma grupper med prefekten som ordförande.

Styrelseprotokoll finns i medarbetarportalen.

Institutionsstyrelse 2023

Valkorporation Ordinarie Suppleanter Mandatperiod
Personlig suppleant:
Prefekt och styrelsen ordförande Anna Rosling Anssi Laurila 2021-01-01 -
2023-12-31
Gruppsuppleant:
Lärare/forskare Robert Muscarella Gesa Weyhenmeyer (1) 2023-01-01 - 
2025-12-31
Elina Immonen Pascal Milesi (2)
Claus Rüffler Veera Nogerius (3)
David Berger Vaishali Katju (4)
Personlig suppleant:
T/A Frida Svedbergh Anna Backeryd-Lindström 2023-01-01 -
2025-12-31
Gruppsuppleant:
Forskarstuderande Sofia Papadopoulou Lars Höök 2023-01-01 - 
2023-12-31
Jesper Boman
David Manyara

Adjungerade: En representant för skyddsombuden
 

Ledningsgrupp

Institutionens ledningsgrupp består av programansvariga för forskningsprogrammen, föreståndare för forskningsstationen och administrativ chef, samt istitutionens prefekt och ställföreträdande prefekt. Ledningsgruppen hanterar samordning av verksamheten, strategisk planering, samt är ett forum för informationsutbyte och koordinering av institutionsövergripande frågor.

Ledningsgrupp 2021

Anna Rosling Prefekt
Anssi Laurila Stf prefekt
Anna-Lena Klerks Adm. Chef
Frank Johansson Programansvarig
Niclas Backström Programansvarig
Lars Tranvik Programansvarig
Sophie Karrenberg Programansvarig
Silke Langenheder Förestråndare Erken

Anställningar och stipendier

Beslut om tillfälliga anställningar och stipendier delegeras från styrelsen till utskottet för anställningar och stipendier. Utskottet består av prefekt, ställföreträdande prefekt och administrativ chef.

Administration

Administrativ personal och deras arbetsområden.

Arbetsområde Namn
Administrativ chef Anna-Lena Klerks
Ekonom, Evolutionsbiologi & zooekologi Frida Svedbergh
Ekonom, Limnologi & Erken Anna Backeryd
Ekonom, Växtekologi och evolution & zooekologi Emelie Tollin
Dokumenthantering/Arkiv för institutionen Emelie Tollin
HR generalist och Ladok, Evolutionsbiologi & Zooekologi Sandra Gustafsson
HR generalist Limnologi & Växtekologi och evolution Anette Berger
Ladok Jenny Lundh

Arbetsgruppen för arbetsmiljö och lika villkor

Arbetsgruppen består av representanter från varje personalkategori, administrativ chef och prefekt samt adjungerade skyddsombud. Gruppen utgör stöd till prefekten i arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor och samordnar samt behandlar övergripande arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor, uppdaterar och förmedlar information, utvecklar rutiner, utarbetar förslag till handlingsplan, riktlinjer och policy samt följer upp beslut och åtgärder. Arbetsgruppen träffas kvartalsvis, årlig uppföljning av arbetet sker under februari/mars.

Namn
Anna Rosling prefekt
Anna-Lena Klerks sammankallande
Gunilla Engström
Annette Berger sekreterare
Skyddsombud, adjungeras

Gruppen för lika villkor inom IEG har följande sammansättning:

Namn
Dolly Kothawala Ordförande
Ingrid Ahnesjö
Annette Berger
Sebastian Sobek
Madeline Chase

Skyddsombud

Skyddsombud för IEG är:

Namn Forskningsprogram
Christoffer Bergvall Limnologi
Yvonne Meyer-Lucht. Växtekologi och Evolution
Vakant Evolutionsbiologi
Johanna Liljestrand-Rönn Zooekologi
Nahid Heidari Huvudskyddsombud EBC
Helena Enderskog Erken

Senast uppdaterad: 2023-01-03