IEG och Lika villkor

LIKA VILLKOR VID UPPSALA UNIVERSITET

Institutionen för Ekologi och Genetik (IEG) främjar en en arbets- och studiemiljö som är fri från diskriminering och trakasserier.

 • Förebyggande av trakasserier och diskriminering

Vid Uppsala Universitet diskriminerar man inte vid antagning, rekrytering eller administration av sin verksamhet på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (Handlingsplan för lika villkor (UFV 2015/764). I enlighet med Dikrimeringslagen (SFS 2008:567), är alla typer av trakasserier och kränkande särbehandling mot medarbetare och studenter förbjudet, t.ex. sexualla trakasserier. Enligt diskrimineringslagen avses med sexuella trakasserier sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker arbetstagarens integritet i arbetet (Handlingsprogram mot kränkning på grund av kön - sexuella trakasserier (UFV2004/1516).

 • Lika villkorsbidrag för föräldralediga

Föräldralediga biträdande universitetslektorer (BUL), samt forskarassistenter (Fo-ass) erbjuds att söka finansiering på 100 000 kr för att på bästa sätt upprätthålla/fortsätta sin forskning under/efter föräldraledigheten. Bara en ansökan tilläts per barn och förälder. Ansök tidigast 6 månader innan och senast 1 månad efter påbörjad föräldrarledighet. Läs mer och ansök här

 • Förlängning av anställning för doktorander och postdoktorer på grund av föräldraledighet eller sjukskrivning

Doktorander och postdoktorer som är anställda av Uppsala Universitet får förlängning av anställning på grunda av föräldraledighet eller sjukskrivning (oavsett kön)

 • Mentorsprogram

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten erbjuder ett mentorsprogram för unga forskare i början av en självständig forskarkarriär (forskarassistenter, biträdande universitetslektorer, postdoktorer). Målet är att öka andelen universitetslektorer och professorer av underrepresenterat kön inom fakulteten genom att få fler kvalificerade sökande till sådana anställningar. Läs mer här (för bara medarbetare).

 • Funktionsvariation

Uppsala universitet arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten för studenter, anställda och besökare. Därför finns en handlingsplan som beskriver vad universitetet gör för att öka tillgängligheten till universitetets lokaler, information och verksamhet. Läs mer här

 • Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor

Det finns riktlinjer för studenternas arbetsvillkor vid Uppsala Universitet. Dessa riktlinjer ställer krav på fysisk och psykosocial arbetsmiljö, studentinflytande och kvalitetsutveckling, kursplanering och scheman, undervisning och utbildningsmaterial, examination och självständiga arbeten (examensarbeten).

Mer information om förmån för anställda vid Uppsala Universitet finns här (alla) och här (internt).

IFALL DU HAR UPPLEVT DISKRIMINERING, TRAKASSERIER ELLER KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Vid Uppsala Universitet strävar man efter en studie- och arbetsmiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Om du upplever att du har blivit diskriminerad, trakasserad eller särbehandlad, är det viktigt att veta att det finns olika typer av stöd tillgängligt. Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden finns här (om du har blivit utsatt för trakasserier, UFV-PA 2020/2325), och här (om du är medarbetare och har blivit kontaktad av någon som har blivit trakasserad). Kontaktinformation till likavillkorsspecialister som kan hjälpa dig finns nedan. 

Studenter: Om du upplever dig vara utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier i samband med dina studier, finns information om vem du ska vända dig till här.

NÖDNUMMER OCH KONTAKTINFORMATION

Vid akuta nödsituationer som innebär fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm för att komma till räddningstjänst, ambulans, polis, jourhavande präst eller giftinformation: (00) 112

Vid allvarlig händelse eller behov av akut väktarstöd, ring universitetets larmnummer (dygnet runt): 018-471 25 00

Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som utsatts för våld och hot (dygnet runt): 020-50 50 50

För akut psykiatriskt omhändertagande, kontakta akutmottagningen för vuxenpsykiatri (mottagning och telefon är öppen dygnet runt): 018-611 25 00. Besöksadress: Akademiska sjukhuset, ingång 12.

Studenthälsans mottagning hjälper studenter med frågor om mental hälsa och stresshantering. Till mer information och öppettid här

Om du behöver prata med någon om diskriminering, trakasserier och likavillkorsrelaterade problem 

Om du söker hjälp eller råd gällande diskriminering eller trakasserier bör du i första hand kontakta din närmaste chef, prefekt, lika villkorsombud, skyddsombud eller VHR. Om du vill prata med någon utanför din institution, du kan kontakta andra lika villkorsombud hos TekNat. 

Lika vilkkorsombud IEG:
Dolly Kothawala, dolly.kothawala@ebc.uu.se, 018-471 2719

VHR och medlem i lika vilkkorsgrpp, IEG:
Sandra Gustafsson, sandra.gustafsson@ebc.uu.se, 018-471-2655

Prefekt, IEG:
Anna Rosling, anna.rosling@ebc.uu.se, 018-471 6444 

Ordförande och arbetande ledamot i utskottet för Lika villkor hos TekNat
Karin Stensjö, karin.stensjo@kemi.uu.se

Likavillkorsspecialist vid HR-avdelningen, TekNat
Nina Almgren, nina.almgren@uadm.uu.se

Facklig representant i utskottet för Lika villkor hos TekNat:
Robert Malmgren, robert.malmgren@ibg.uu.se

HR-specialist inom Hälsosamt arbetsliv som stöd för Universitetsförvaltningen och TekNat:
Frida Hedlund, frida.hedlund@uadm.uu.se

Previa - Uppsala Universitets företagshälsa:
Till bokning (bara för medarbetare)

Lika villkorsgrupp vid IEG

Uppgifter:

 • fortlöpande likavilkkorsarbete, såsom regelbundna undersökningar ägnade åt rapportering av trakasserier eller diskrimination;
 • årlig evaluering av plan för aktiva åtgärder hos institutionen IEG Equal Opportunities Action Plan;
 • identifiering av likavillkorsrelaterade problem på institutionen och planering av åtgärder;
 • att stödja medarbetare i frågor gällande lika villkor

Kontaktpersoner i Lika villkorsgrupp:

 • Dolly Kothawala (Lika villkorsombud, ordförande, limnologi): dolly.kothawala@ebc.uu.se
 • Ingrid Ahnesjö (zooekologi): ingrid.ahnesjo@ebc.uu.se
 • Sebastian Sobek (limnologi), sebastian.sobek@ebc.uu.se   
Senast uppdaterad: 2023-01-03