Lars Tranvik i DN Debatt: Utsläpp av växthusgaser i Sverige underskattas kraftigt

2021-04-20

Nettoutsläppet av växthusgaser från Sverige är mycket högre än vad samhället räknar med.

Skogstjärn
I den metod som används för att rapportera växthusgasutsläppen förbises viktiga utsläpp, nämligen de från våtmarker, sjöar och vattendrag skriver artikelförfattarna. 

Nettoutsläppet av växthusgaser från Sverige är mycket högre än vad samhället räknar med. Det skriver Lars Tranvik, professor i limnologi och föreståndare för CEMUS och Anders Lindroth, professor emeritus i naturgeografi, Lunds universitet i DN Debatt. I den metod som används för att rapportera växthusgasutsläppen förbises viktiga utsläpp, nämligen de från våtmarker, sjöar och vattendrag.

De två artikelförfattarna har  i en studie som nyligen accepterats för publicering i tidskriften Carbon Balance and Management beräknat utsläppen från våtmarker och vattenytorna; "Accounting for all territorial emissions and sinks is important for development of climate mitigation policies."

Tre förslag ges i artikeln.  

1) För att motverka utsläppen måste vi ha en större andel långsiktigt stabila ekosystem som fortsätter att ta upp koldioxid och lagra undan kolet i mark och vegetation. Vi har förbundit oss att bli koldioxidneutrala inom ett par decennier. Den skogsmark som avverkas i dag kommer att behöva betydligt längre tid än så för att åter kunna bidra till en ökad kolsänka.

2) Klimatförändringarna är redan en realitet och effekterna kommer med största sannolikhet att öka under de närmaste decennierna oavsett vad som görs. Vi måste snarare minska avverkningsnivåerna, vara varsamma med den kolsänka skogen utgör, och satsa på att förändra skogsbruksmetoderna i riktning mot högre biologisk mångfald, mindre störning av kolförrådet i mark och vegetation, och därmed stabilare skogsbestånd som bidrar till att motverka växthusgas­utsläppen.

3) Slutligen föreslås att det inrättas ett nationellt program som har till uppgift att årligen kvantifiera den totala territoriella växthusgasbalansen inklusive osäkerheter. Vi bör även verka för att rapporteringen till klimatkonventionen görs mer fullständig på internationell nivå. 

Läs hela artikeln i i DN Debatt. ”Utsläpp av växthusgaser i Sverige underskattas kraftigt”

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30