Utsläppen av koldioxid från periodvis torrlagda inlandsvatten har underskattats

2020-05-06

Inlandsvatten som till exempel floder, sjöar och vattenmagasin spelar en viktig roll för det globala kolkretsloppet. När storskaliga beräkningar görs för utsläpp från land och vattenytor, tas inte bidrag från inlandsvatten som periodvis torkar ut med. Det betyder att de verkliga utsläppen från vattendrag har underskattats kraftigt, vilket nu har bekräftats av ett internationellt forskningsprojekt med 46 forskare från runt om i världen. Projektet har mätt koldioxidutsläpp från 196 olika platser på alla världsdelar utom Antarktis. Studien publicerades i Nature Communications.

Projektet bestod av 24 grupper, varav en innehöll forskare från Limnologi vid Uppsala Universitet som studerar växthusgasutsläpp från brasilianska vattenmagasin, och som genomförde tre mätningar på torrlagda områden i minst tre olika vattensystem i deras region. Vattensystem kunde vara antingen en flod, en sjö ett vattenmagasin eller en damm. Mätningarna gjordes med en speciell apparatur som placerades med en öppen del ner mot marken för att separera luften i apparaten från den omgivande luften. Förändringen i koldioxid mättes sedan inuti apparaten. Forskarna tog också prover på det torra sedimentet och mätte fuktigheten, mängden organiskt material och saltinnehåll, temperatur och pH.

Studien visade att koldioxidutsläppen från inlandsvatten har kraftigt underskattats globalt fram tills nu. Forskarna observerade stora utsläpp av koldioxid från inlandsvattnens torrlagda områden i alla klimatzoner. Studien visade också att dessa utsläpp ofta är högre jämför med normala utsläpp från vattenytor med liknande storlek. Om utsläppen från torrlagda inlandsvatten togs med i de globala beräkningarna för vattendrag skulle koldioxidutsläppen öka med sex procent.

Vilka mekanismer ligger då bakom utsläppen av koldioxid från torrlagda inlandsvattensediment? Mikroorganismers respirationsprocess beror på olika faktorer som exempelvis tillgänglig näring, temperatur och sedimentets fuktighetsgrad. Om mer näring är tillgängligt, t ex större halt av organiskt material, samt att temperatur och sedimentets fuktighetsgrad är gynnsamma, kommer mikroorganismerna att bli mer aktiva och mer koldioxid släpps ut. En slutsats som drogs i studien var att orsakerna till koldioxidutsläppen var lika över hela världen. Hur lokala miljöfaktorer som till exempel temperatur, fuktighet och mängden organiskt material i sedimenten är avgörande och har en större påverkan än regionala klimatförhållanden.

Fler inlandsvatten riskerar att i ökad omfattning torka ut under vissa perioder på grund av klimatförändringarna, och det kommer sannolikt att öka utsläppen av koldioxid.

Foto: En torrlagd brasiliansk flod till följd av uppdammning © Annika Linkhorst

Publikation:

P. S. Keller, N. Catalán, D. von Schiller, H.-P. Grossart, M. Koschorreck, B. Obrador, M. A. Frassl, N. Karakaya, N. Barros, J. A. Howitt, C. Mendoza-Lera, A. Pastor, G. Flaim, R. Aben, T. Riis, M. I. Arce, G. Onandia, J. R. Paranaíba, A. Linkhorst, R. del Campo, A. M. Amado, S. Cauvy-Fraunié, S. Brothers, J. Condon, R. F. Mendonça, F. Reverey, E.-I. Rõõm, T. Datry, F. Roland, A. Laas, U. Obertegger, J.-H. Park, H. Wang, S. Kosten, R. Goméz, C. Feijoó, A. Elosegi, M. M. Sánchez-Montoya, C. M. Finlayson, M. Melita, E. S. Oliveira Junior, C. C. Muniz, L. Gómez-Gener, C. Leigh, Q. Zhang & R. Marcé (2020): Global CO2 emissions from dry inland waters share common drivers across ecosystems. Nature Communications. https://doi.org/10.1038/s41467-020-15929-y

Övrig information: Dryflux project: https://www.ufz.de/dryflux/

Texten är en omarbetning av ett pressmeddelande från UFZ I Magdeburg, Tyskland.

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Senast uppdaterad: 2022-04-30