Kartläggning av Amazonas palmer är klar

2019-08-05

Palmer i Amazonas, från en 20-årigt arbete med kartläggning av palmer och växtplatser. Foto/bild: Henrik Balslev

Under tjugo års tid har forskare vid bland annat Uppsala universitet undersökt palmer i Amazonas. Palmplantor på nästan 550 olika platser har undersökts. Det här är en viktig kartläggning för att förstå hur den biologiska mångfalden utvecklats i tropiska ekosystem, och vad som krävs för att bevara den. Arbetet presenteras i en ny studie som publiceras i tidskriften Ecology.

– Den insamlade datamängden är unik på många sätt men framför allt täcker den in ett större område än tidigare studier och inkluderar även markens egenskaper. Just markens egenskaper i tropikerna och dess påverkan på vegetation vet vi väldigt lite om och våra data möjliggör vidare studier, säger Robert Muscarella vid Uppsala universitet som är en av författarna bakom studien.

Västra Amazonas är en så kallad hotspot för den biologiska mångfalden i världen och är mycket varierat när det gäller geologi, klimat och biologiska funktioner. Palmer (Arecaceae) är en av de mest artrika växtfamiljerna i området med över 150 arter representerade. Dessa arter skiljer sig i utbredning, växtsätt och livsstrategi, och på många sätt bidrar de till en myriad av ekosystemtjänster.

Hur tropiska ekologiska system fungerar och hur de utvecklats över tid är fortfarande relativt okänt för vetenskapen. Palmer, med deras unika mångfald, kan fungera som ett studiesystem för att belysa sådana frågor. Vi vet att till exempel markens kemi, textur och översvämningsfrekvens är viktiga faktorer för hur mångfalden kan utvecklas och arter fördela sig över landskapet, men på grund av bristfälligt dataunderlag har detta inte kunnat utforskas i detalj i tropikerna.

Geonoma Macrostachya Acaulis, en av de palmer
som kartlagts. Foto: Henrik Balslev

I den nya studien presenteras data om samtliga palmers förekomster och detaljerad markdata från 546 platser i västra Amazonas. I över 20 år har datainsamlingen, som letts av Henrik Balslev vid Århus universitet i Danmark, pågått. De första analyserna har visat hur förekomsten av både antal exemplar av olika palmarter och antalet arter per växtplats hänger ihop med livsmiljön och markens egenskaper som till exempel pH, textur och näringsinnehåll.

Datasetet finns nu tillgängligt för forskare för framtida analyser och kommer att bli viktig för att förstå växters utbredning, mångfald, och betydelsen av markförhållanden.

– Våra data ger stöd för idén att markens egenskaper varierar dramatiskt, även över korta avstånd, vilket kan vara avgörande för att förstå hur den biologiska mångfalden i tropikerna formats, utvecklas, och kan upprätthållas, säger Robert Muscarella.

Publikation

Henrik Balslev, Søren M. Kristiansen och Robert Muscarella (2019); Palm community transects and soil properties in western Amazonia, Ecology, DOI 10.1002/ecy.2841
 

Elin Bäckström

Nyheter från institutionen för ekologi och genetik

Last modified: 2022-04-30