Utbildning

Lärare från Avdelningen för limnologi deltar i en rad kurser inom biologi, miljö- och naturvård samt angränsande områden. Vi ansvarar också för en av inriktningarna inom masterutbildningen i biologi: Limnologi--inlandsvattnens ekologi och miljö. 

Internet/kvällskurser på deltid, grundläggande nivå:

Vattenvård, 10 hp

Östersjöns miljö, 10 hp

Akvatisk ekologi – från sjö till hav, 5 hp (fortbildningskurs för lärare) 

Kurser på grundnivå (avsedda för Kandidatexamen):

Ekologi och populationsgenetik, 15 hp (delavsnitt med systemekologi och fältkurs)

Limnologi, 15 hp

Kurser på avancerad nivå (avsedda för Masterexamen):

Tillämpad ekosystemekologi, 15 hp

Limnologi D, 15 hp

Populations- och samhällsekologi, 15 hp

Akvatiska ekosystem, 15 hp

Lärare från Limnologi medverkar också i kurser inom andra områden och program:
- Akvatiska ekosystem och ekosystemtjänster, 5 hp. Civilingenjörsprogrammet i Miljö- och Vattenteknik, åk 5.
- Ekologisk mikrobiologi, del av kursen Intervention, evolution och kontroll, 30 hp.
- Masterprogrammet i infektionsbiologi (Med.fak.)

Examensarbeten, forskningspraktik
Det finns många möjligheter att utföra examensarbeten och/eller forskningspraktik vid Avdelningen för limnologi. Vår forskning omfattar och integrerar flera olika områden och discipliner, och kan sammanfattas i de tre huvudområdena Akvatiska samhällen och populationer, Mikrobiell ekologi, samt Biogeokemi och klimat. Vi är också handledare för tillämpade projekt inom miljö- och naturvård som utförs i samarbete med myndigheter, företag etc. Välkommen att kontakta någon av oss för att fråga om förslag till examensprojekt eller för att diskutera egna idéer om projekt. Du kan också göra forskningspraktik, d.v.s. arbeta i någon av våra forskningsgrupper och delta i den dagliga verksamheten, i fält, på lab och vid seminarier. Mer information om våra forskningsområden, Här hittar du våra forskare

För mer information om Examensarbeten, se IBGs hemsida eller kontakta koordinatorn för examensarbeten Anna Brunberg. Mer information om forskningspraktik finns här.

All biologiutbildning vid Uppsala universitet administreras av Institutionen för biologisk grundutbildning. På IBGs hemsida finns mer information om kursutbud, antagning, studentservice m.m.