Docentföreläsning: "Hur kan livshistorieteorin hjälpa oss att förstå människan och vad kan vi lära oss om livshistorieevolution genom att studera vår egen art?"

Organismer varierar oerhört i sina livshistorieegenskaper, såsom utvecklingstid, storlek, reproduktion och livslängd. Livshistorieteorin använder ett evolutionärt perspektiv för att söka förklara denna variation, hur den uppkommer och förändras över tid. I den här föreläsningen använder vi människan som exempelart för att undersöka hur den livshistorieevolutionära forskningen utvecklats sedan grunden lades för forskningsfältet för runt 70 år sedan. Vi tar avstamp i den dubbla frågan: Hur kan livshistorieteorin hjälpa oss att förstå vår egen art och vad kan studier av vår egen art lära oss om livshistorieevolution? Vi följer utvecklingen av såväl den teori som de metoder som lett forskningsfronten framåt och illustrerar utvecklingen med hjälp av empiriska studier. Vi ser hur fokus har skiftat från studier som kartlägger samband på fenotypisk nivå mellan enskilda egenskaper och fitness till studier som både tar i beaktande att egenskaper samspelar med varandra och som dessutom undersöker de underliggande genetiska mönstren bakom fenotypiska observationer. Detta har tillåtit oss att ta steget från deskription till prediktion och därmed kunna dra djupare slutsatser angående olika egenskapers potential för evolutionär förändring. Idag har vi en bra inblick i hur människans livshistorieegenskaper har evolverat och fortsätter att evolvera i modern tid, men mycket förblir oklart och vi avslutar därför med att fundera över både möjligheter och begränsningar, både när vi studerar vår egen art ur ett livshistorieteoretiskt perspektiv och när vi använder studier på en art för att bidra till bildandet av generella teorier om livshistorieevolution.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Ordförande: Professor Ingrid Ahnesjö

Docenturnämndens representant: Professor Monika Schmitz

Välkomna!