Ny kartläggning av kolsänkan i sjöar och vattenmagasin

Bara ungefär hälften av allt organiskt kol som lakas ut från skog och mark till floder och sjöar når havet. Den andra hälften omvandlas antingen till växthusgaserna koldioxid och metan i inlandsvatten och släpps sedan ut i atmosfären, eller lagras och begravs i sediment på botten av sjöar och vattenmagasin.

Mycket forskning har gjorts på utsläpp av växthusgaser från inlandsvatten. Kol som begravts i sediment har studerats betydligt mindre, trots att det utgör en viktig kolsänka. De uppskattningar som gjorts hittills av hur sedimentbundna kolet som finns i sjöar och vattenmagasin begravs har varit grova och inte speciellt tillförlitliga.

Den här studien, gjord av Raquel Mendonca med flera och publicerad i Nature Communications, vilar på data om inlagring av sedimentbundet kol från 403 sjöar och vattenmagasin runt om i världen, samt utvecklingen av modeller som kan förutse hur mycket kol som inlagras i alla sjöar där inga mätningar gjorts. Modellerna uppskattar att sjöar och vattenmagasin begraver i genomsnitt 0,15 miljarder ton kol årligen med en osäkerhet på 0,06 – 0,25 miljarder ton. Dessa siffror är lägre jämfört med de flesta andra uppskattningar som gjorts tidigare, men de är betydligt mer tillförlitliga. Studien gör också separata uppskattningar av inlandsvattnens kolinlagring i alla världens större avrinningsområden, och visar att den är särskilt hög i varma och torra delar av jorden.

Studien visar också att inlagringstakten är mycket känslig för människans påverkan. Ungefär 40% av inlagringen sker i reservoarer byggda av människor, vilket betyder att inlagringen troligtvis kommer att öka på grund av den pågående byggboomen för dammar. Dessutom ökar omfattande jordbruk på inlagringstakten på grund av ökad jorderosion och övergödning.

Den här studien är ett stort steg framåt mot en ökad förståelse för hur kol lagras i inlandsvatten och den illustrerar också bristen på mätningar. Det behövs mer forskning i fält, framför allt i tropikerna, i vattenmagasin och i jordbruksområden.

Studien är en del av Hydrocarb-projektet, vilket finansieras av det Europeiska vetenskapsrådet ERC för att undersöka kolbalansen i tropiska reservoarer.

Ursprungsartikel: Mendonça, R., R. A. Müller, D. Clow, C. Verpoorter, P. Raymond, L. J. Tranvik, and S. Sobek (2017), Organic carbon burial in global lakes and reservoirs, Nature Communications, 8, 1694, doi:10.1038/s41467-017-01789-6.