Vad är Limnologi?

Den kanske vanligaste kommentaren när man berättar att man är limnolog är något i stil med ”du är en vadå?”. Så låt oss försöka besvara denna fråga här. 

Limnologi är grekiska från orden limne ”sjö”och logos ”kunskap”. Limnologi omfattar dock inte endast sjöar utan inkluderar alla former av inlandsvatten. Detta vatten existerar i en mängd olika former, kan vara en bäck eller en våtmark men kan även vara diket vid vägrenen. De flesta sjöarna innehåller sötvatten, men det är inte ovanligt att vattnet har hög salthalt - världens största sjö, Kaspiska Havet, är till exempel salt.

Så vad gör vi relaterat till dessa vattensamlingar? Vi studerar processer och interaktioner i inlandsvatten, och hur inlandsvattnen samverkar med andra ekosystem. Vi deltar i långtidsobservationer, bland annat via fältstationen vi sjön Erken, som ingår i ett nationellt nätverk av forskningsstationer (SITES) och ett globalt globalt observationsprogram av sjöar (GLEON). Studier av tillståndet i Östersjön pågår också via vår forskningen vid Ar på Gotland.

Stora mängder vatten passerar inlandsvattnen på väg från källorna till havet. Det transporterar en mängd olika substanser från omgivande markområden, som dels blir kvar i insjöarnas bottensediment, dels transporteras ut i havet, och dels lämnar sjöarna upp i atmosfären (t.ex. koldioxid). Vi studerar alla dessa flöden och de processer och mekanismer som ligger bakom dem. Mikroorganismer spelar en avgörande roll – vi studerar deras mångfald och aktivitet. Fisk och större organismer är kanske det de flesta tänker på när de funderar över livet i en sjö. Vi studerar hur dessa samhällen av olika organismer formas genom olika ekologiska processer, till exempel via samverkan mellan rovdjur och bytesdjur.


Andra populärvetenskapliga presentationer av vårt arbete:                                              

Han går till botten med sjöars koldioxidutsläpp. Läs intervju med Sebastian Sobek