Mikroorganismers mångfald och roll i ekosystems funktion och stabilitet

Mikroorganismer utför ekosystemtjänster t ex i nedbrytningen av organiskt material och i produktionen av biomassa som är av betydelse för högre trofinivåer. Flera forskningsprojekt är inriktade på att skapa förståelse kring om och när mikroorganismsamhällens sammansättning och mångfald påverkar deras förmåga att utföra ekosystemtjänster. Till exempel undersöker vi hur störningar och gradvisa förändringar i miljön påverkar mikroorganismernas roll i ekosystemet och den roll som diversitet spelar för funktion. Vi är också intresserade av om mikroorganismsamhällens historia, d v s det sätt på vilket de formats har betydelse för deras funktion. Samhällens motståndskraft mot störningar (resistens) och återhämtningsförmåga (resiliens) är också av intresse. 
Vi är också intresserade av den roll som specifika fylogenetiska grupper spelar. Till exempel använder och utvecklar vi molekylärgenetiska metoder för att identifiera organismer som är inblandade i specifika biogeokemiska processer. Vi har också som mål att kunna anrika och odla mikroorganismer av särskilt ekologiskt intresse i laboratoriet. Våra studier inkluderar breda ekosystemfunktioner (respiration, nedbrytning av polymerer) så väl som mer specialiserade funktioner som nedbrytning av föroreningar och kitin. Vi är också intresserade av vilka roller som generalister och specialister spelar i utnyttjandet av naturliga substrat, samt den roll som kemoautotrofa bakterier och arkéer spelar i polarhaven.
 

Senast uppdaterad: 2022-04-25