Mikroorganismers biogeografi, artbildning och anpassning

Mikroorganismsamhällens sammansättning och mångfald varierar över jorden. Vi undersöker dessa biogeografiska mönster i olika sötvattenssystem, i Östersjön, i polarhaven och i andra akvatiska miljöer. I många projekt använder vi teorier om metasamhällen för att förstå och förklara biogeografiska mönster och dess dynamik. Vi undersöker bland annat regionala och lokala krafters relativa betydelse för samhällens sammansättning och mångfald. Vi undersöker också hur dessa faktorer varierar i tid och rum, och i samklang med omgivningens förändringar. Vi undersöker också om den relativa betydelsen av dessa faktorer är av betydelse för mikroorganismernas roll i ekosystem. Studier av bland annat av den tidsmässiga dynamiken på både kort och lång sikt kan ge oss information och utförs bland annat vid den väl studerade sjön Erken (läs mer), men också i laboratoriesystem och i andra sjöar, hällkar och marina miljöer.
Vi har också projekt som är fokuserade på specifika fylogenetiska bakterie- och arkégruppers biogeografi som t ex alfaproteobakteriegruppen SAR 11 och Actinobakterien ac1 som är vanligt förekommande i sötvatten. Studier i genomik kombineras här med fylogenetiska och populationsgenetiska angreppssätt för att studera genetiska och ekologiska mönster på såväl individ-, populationsnivå. Flera projekt utgår från att miljöers salthalt kan utgöra en ekologisk såväl som en fylogenetisk barriär för bakterier och arkéer.
 

Senast uppdaterad: 2022-04-25