Mikrobiell ekologi

Mikroorganismer är de rikligast förekommande organismerna på jorden och de spelar nyckelroller i kolets och näringsämnenas kretslopp. Vi vet dock väldigt lite om vilka mikroorganismer som finns i akvatiska miljöer, var och när man kan hitta dem, samt deras förmågor och betydelse för ekosystemens funktionalitet. Vi försöker fylla dessa kunskapsluckor med hjälp forskning inom två stora områden:

Mikroorganismers mångfald och roll i ekosystemens funktion

Mikroorganismer utför ekosystemtjänster t ex i till exempel kolets kretslopp och deras aktivitet påverkar bland annat utsläppen av växthusgaser och förekomsten av andra organismer i ekosystemen. Flera forskningsprojekt är inriktade på att skapa förståelse kring om och när mikroorganismsamhällens sammansättning och mångfald påverkar deras förmåga att utföra ekosystemtjänster. Till exempel undersöker vi hur störningar och gradvisa förändringar i miljön påverkar mikroorganismernas roll i ekosystemet och den roll som diversitet spelar för funktion i tid och rum. Samhällens motståndskraft mot störningar (resistens) och återhämtningsförmåga (resiliens) är också av intresse. Ekosystemfunktioner som vi studerar inkluderar bland annat nedbrytning av organiskt kol och primärproduktion.

Vi studerar både prokaryota och eukaryota mikroorganismer. Flera av våra projekt har en tillämpad fokus. Bland annat studerar vi orsakerna till, och betydelsen av algblomningar för avgången av växthusgaser i brunvattensjöar, samt betydelsen av parasiter för att avsluta algblomningar.

Mikroorganismers biogeografi

Mikroorganismsamhällens sammansättning och mångfald varierar över jorden och frågan är varför? I många projekt använder vi teorier om metasamhällen för att försöka förstå hur samhällen i ekosystem bildas, och hur betydelsefulla olika faktorer som miljöförhållanden och spridning av organismer samt historiska och slumpartade faktorer är för hur samhällen ser ut. Vårt fokus är främst på sjösamhällen, men andra akvatiska och terrestra system studeras också.

Vi är också intresserade av tidsmässiga mönster och studier över både långa och korta tidsspann genomförs både i den välstuderade sjön Erken, och i andra sjöar och experimentella system.

Forskningsledare
Eva Lindström (Professor)
Silke Langenheder (Professor)

Senast uppdaterad: 2022-04-25