Biogeokemi

Biogeokemi omfattar studiet av kemiska, fysikaliska, geologiska och biologiska processer och mekanismer som formar miljön.

Vi studerar kolets kretslopp i sjöar och vattendrag, med betoning på så kallade boreala sjöar (dvs. sjöar i det nordliga barrskogsområdet) och deras betydelse i landskapets kolkretslopp. Stora mängder organiskt kol, mestadels i löst form, rinner ner från avrinningsområdet till dessa sjöar, där det delvis begravs i sedimentet eller omvandlas till koldioxid och metan som avges till atmosfären. Eftersom koltransporten är klimatberoende, så förväntas sjöarnas roll i kolkretsloppet också att förändras. Vår forskning omfattar studier av mikroorganismers förmåga att bryta ner organiskt material, såväl som undersökningar i olika rumslig skala (från mikroskopisk till global) av processer såsom sedimentation och utbyte av gaser med atmosfären. 

Vi analyserar också stora databaser för att beskriva olika processers roll i kolkretsloppet och andra biogeokemiska processer. Vi använder bland annat nationella miljöövervakningsdata, men har utvecklar också en unik databas med korttids (automatiska mätstationer) och långtidsserier som beskriver miljön i sjön Erken, belägen vid Norr Malma Fältstation (Erkenlaboratoriet), som också tillhör vår institution, och är en av sjöarna i GLEON (the Global Lake Ecological Observatory Network). Data från Erken och andra sjöar med liknande data, tillsammans med regionala klimatscenarier, används för att utveckla modeller och prognoser för hur sjöar påverkas av klimatförändringar, t ex med avseende på temperaturskiktning, näringsdynamik, och växtplanktonsamhällets sammansättning.