Limnologi

Limnologi är en ekologisk vetenskap som omfattar inlandsvattnens ekosystem inklusive samhällen, populationer och biogeokemiska processer och mikroorganismer såväl som större organismer. De fenomen som studeras har relevans för akvatiska ekosystem, men är även viktiga delar i förståelsen för ekologi och evolution. Ämnet omfattar grundvetenskapliga frågeställningar och forskning med relevans för miljö- och naturvård.

Erkenlaboratoriet

Vår fältstation vid sjön Erken, Erkenlaboratoriet, har sedan det startades på 1940-talet utgjort både en forskningsstation och en kursgård. Erkenlaboratoriet besitter och bedriver en av de längsta tidsserierna av sjöövervakningsdata i världen. Idag är Erken en av de sjöar som är mest välutrustad med mätsensorer av olika slag. Erkens data är därför central i studier av klimatförändringars påverkan på sjöekosystem.

Erkenlaboratoriet är del av den SITES, den svenska infrastrukturen för ekosystemforskning, samt även av GLEON, ett globalt nätverk för sjöövervakning. Dessutom förfogar Erkenlaboratoriet över en modern infrastruktur för mesokosm-experiment, SITES AquaNet

Senast uppdaterad: 2022-04-26