Disputation: Condition dependent germline maintenance in seed beetles

  • Datum: –12.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Friessalen
  • Doktorand: Julian Baur
  • Kontaktperson: julian.baur@ebc.uu.se
  • Disputation

Opponent: Simone Immler, UEA, UK