Institutionsstyrelse IEG

Institutionsstyrelsen
Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutsfattande organ.
Institutionsstyrelsen beslutar om institutionens interna organisation, om dess budget samt om övergripande riktlinjer för verksamheten. I styrelsen ingår representanter för alla vid institutionen verksamma grupper med prefekten som ordförande.

Styrelsearbetet
Frågor kan genom en styrelseledamot tas upp på initiativ av vem som helst inom institutionen. Frågor ska anmälas till styrelsens sekreterare senast en vecka före styrelsesammanträdet så att de kan beredas i tid och uppföras på dagordningen.

Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger per termin.  

Styrelseledamöter 2019

Prefekt och styrelsens ordförande
Lars Tranvik

Sekreterare
Anna-Lena Klerks

Lärare/forskare
Ordinarie ledamöter                Gruppsuppleanter

Niclas Backström                       Peter Eklöv (1)                           

Anna Rosling                              Frank Johansson (2)

Sophie Karrenberg                    Göran Arnqvist (3)

Sebastian Sobek                        Nina Sletvold (4)

Teknisk/administrativ personal

Ordinarie ledamot                   Suppleant

Christoffer Bergwall                 Linnéa Smeds   

          

Forskarstuderande
Ordinarie ledamöter
               Suppleant
Mattias Siljestam                      Marloes Groeneveld
Mercé Montoliu Nerin
Karin Näsvall

Mandatperioden för lärare/forskare är tre år och löper från 1 januari 2017 till och med 31 december 2019. För forskarstuderande är mandatperioden ett år och löper från och med 1 januari 2019 till och med 31 december 2019.

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträden hittar du här