Utbildning på forskarnivå vid IEG

I Linnés tradition fortsätter Institutionen för ekologi och genetik (IEG) att bidra starkt till forskning och undervisning inom biologi vid Uppsala universitet. Vår forskarutbildning lockar studenter från hela världen och bidrar till en internationell miljö för doktorander. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten erbjuder två typer av forskarexamina: filosofie doktor och licentiatexamen. Forskarutbildningen håller en internationellt hög kvalitet och våra doktorander är väl förberedda och välkvalificerade för anställningar vid de bästa universiteten inom och utom landet, såväl som inom näringsliv, myndigheter och samhället i övrigt.

Mer information om forskarutbildningen inom naturvetenskap och teknik i allmänhet, tillsammans med checklista inför disputation och olika regler och föreskrifter finns här. För mer allmän information om forskarutbildning vid IEG, kontakta studierektor, Peter Eklöv.

Forskarutbildning vid IEG

För doktorsexamen är kursdelen av forskarutbildningen mellan 40 och 120 hp. Kurser tillgängliga för doktorander vid IEG finns här. Den obligatoriska kursen för doktorsexamen är forskningsetisk kurs (2 hp), och om du planerar att undervisa rekommenderas starkt att ta den högskolepedagogisk grundkursen (7,5 hp).

För doktorander vid institutionen för ekologi och genetik finns dessutom ämnesspecifika kurser: en introduktionsuppsats (6-10 hp) och en litteraturtentamen (10 hp). Introduktionsuppsatsen är tänkt som en kort genomgång av doktorandens ämnesspecifika forskningsfält. Omfattningen på uppsatsen bör diskuteras med handledaren. Litteraturkursen kan ha olika former och kan bestå av gruppdiskussioner om en eller flera böcker och/eller en uppsättning artiklar relaterade till ämnesspecifika teman. Doktoranderna turas om att leda gruppsdiskussionerna under handledning av en senior lärare som är formell examinator på litteraturkursen.

Andra kurser eller relaterade aktiviteter

SciLifeLab arrangerar kurser för användare av laboratorieinfrastruktur: https://www.scilifelab.se/training/

Du får kurspoäng för att delta i konferenser med egen presentation (poster eller föredrag, 2 hp), endast deltagande (1 hp)

Workshops (meritpoäng bestäms individuellt av ämnesansvarig professor)

LADOK

Både doktorander och handledare har tillgång till Ladoks studentanvändargränssnitt (UI) där du kan följa studiernas framsteg, skriva ut studiebevis och ansöka om examen i slutet av studierna.

ISP

En individuell studieplan upprättas vid antagningen av en doktorand och revideras årligen i oktober/november. ISP:n beskriver studentens planerade forskningsaktiviteter, kurser, finansiering och framsteg. Studenten ansvarar tillsammans med handledarna och FUAP för årliga revideringar och uppdateringar av planen. Stora förändringar i forskarutbildningsplanen kräver också en revidering av ISP. Utöver huvudhandledaren kommer varje doktorand att ha ytterligare en eller flera handledare inom programmet eller externa, som en del av ett utökat team. Detta utökade team kompletterar helst huvudhandledaren i ämneskompetens, senioritet och kön. I samband med den årliga revisionen av ISP:n bör studenten samla sitt utökade team för diskussioner och uppdateringar av avhandlingens framåtskridande. Därefter diskuteras ISP med FUAP (undertecknad av doktoranden, handledare, FUAP och arkiveras på IEG). ISP anger under avsnittet Progression vilka examensmål (enligt Högskoleförordningen) som ska beaktas vid den årliga revisionen av ISP.

I samband med revidering av den individuella studieplanen kan information om omfattningen av din undervisning inhämtas från systemet Bemanningsplaneraren. Logga in med ditt lösenord A.

IEG Frontiers in Ecology and Evolution seminarieserie

Institutionen anordnar en seminarieserie "Frontiers". Serien "IEG frontiers" är en öppen, gemensam seminarieserie för hela institutionen, där alla (inklusive doktorander) kan bjuda in internationella forskare. Idealisk fördelning är en talare per program och termin. Målet är att ha ett seminarium varje månad – dessa uppgår till 4-6 seminarier per termin. En doktorand kan få poäng beroende på närvaro vid seminarier.

Halvtidsseminarium

Ett halvtidsseminarium bör genomföras efter cirka 24 månaders heltid av doktorandstudierna som ett led i bedömningen av forskarutbildningens framåtskridande. Vid tidpunkten för seminariet rekommenderas att doktoranden har minst ett välutvecklat första utkast till ett manuskript som ska ingå i avhandlingen. Inför seminariet (cirka 2 veckor) skriver doktoranden en kortfattad rapport som ska lämnas in till handledarna i det specifika ämnet (zooekologi, zoologisk bevarandebiologi, evolutionär genetik, ekologisk botanik, evolutionär funktionsgenomik, eller limnologi). Handledarna förväntas ge feedback på rapporten och presentationen. Rapporten på cirka 5 sidor bör innehålla en bakgrund, huvudsakliga forskningsfrågor, använda metoder, huvudsakliga resultat och en framtidsplan med en översikt över potentiella projekt för de återstående studierna. Seminariet ska annonseras på IEG-listan av doktoranden minst två veckor i förväg. Seminariet bör inte vara mer än 30 minuter plus tid för frågor. Efter seminariet träffar handledarna i programmet doktoranden, diskuterar och ger feedback om status och framsteg i doktorandens forskarutbildning. Doktoranden ska dokumentera återkopplingen och inkludera den i den individuella studieplanen.

Forskarskola

Doktorander inom biologiområdet vid Uppsala universitet går automatiskt med i Forskarskolan i Biologi, ett initiativ som samlar alla doktorander inom biologin på tre institutioner (IEG, IOB och ICM). Skolans mål är att knyta samman och inspirera doktorander i biologi och att främja mångvetenskaplig utbildning. Skolan anordnar ett årligt doktorandsymposium, workshops och andra aktiviteter för doktorander inom biologin. Mera information finns på vår webbsida eller kontakta Forskarskolans föreståndare, Mario Vallejo-Marin.

Svenskkurser

Varje termin arrangeras svenskkurser gemensamt för IEG och IOB och är öppna för alla anställda inklusive doktorander. För att ansöka bör du få godkännande från din handledare. Alla studenter med annat modersmål än svenska kan få poäng för kursen (om godkänt av din handledare). För mer information om kursen, fråga HR-administratören, Jenny Lundh.

Arbetsmiljö

Allmän information om doktorandernas studie- och anställningsvillkor, ärenden om praktikaliteter, likabehandlingsprogram med mera finns här (inloggning krävs). Här kan du också hitta medlemmar i arbetsgrupper inklusive skyddsombud och ledamöter i arbetsmiljönämnden. Kontakta din chef och/eller din HR-administratör om du upplever några problem med din arbetsmiljö.

Jämställdhetsprogrammet slår fast att arbetsplatsen ska vara fri från sexuella trakasserier och att ens kön, etnicitet, religion eller annan övertygelse, funktionshinder, sexuella läggning eller ålder inte kommer att utgöra en diskrimineringsgrund. Om du stöter på några problem kring detta kan du kontakta jämställdhetsombud Dolly Kothawala, eller en studentrepresentant. Mer information finns här.

Som doktorand uppmuntras du att delta som representant i institutionsstyrelsen och olika andra utskott. För att nämna några: Arbetsmiljönämnden, Jämställdhetsgruppen, Valberedningen. För mer information vänd dig till HR-administratören på institutionen.

Internationella kurser och konferenser

Doktorander uppmuntras att delta i internationella workshops, symposier och konferenser, vilka väljs i samförstånd med huvudhandledaren. Länkar till några populära internationella (och lokala) kurser och konferenser finns tillgängliga via Biology PhD Schools hemsida.

För att delta i internationella konferenser och workshops ger universitetet resestipendier och andra stipendier. Mer information om detta kan hittas här.

Senast uppdaterad: 2024-01-02