Populärvetenskaplig presentation

I vår grupp studerar vi svamp ekologi och ekosystem processer under två huvudteman: Markens biogeokemiska processer och Svampsamhällens mångfald och funktion.

Markens egenskaper utvecklas genom biologiska processer inom ramen för markens naturliga begräsningar som geologi, klimat och vattentillgång. Marken utgör den miljö som marksvampar anpassar sig till för att överleva och föröka sig. För att förstå marksvampars livsförutsättningar måste vi förstå hur de samverkar med marksystemet. Därigenom kan vi också förstå hur de påverkar markens näringscykler av till exempel kol och fosfor. I samarbete med kollegor vid Indiana University har vi tex studerat fosfordynamiken i marksystem som domineras av kontrasterande typer av mykorrhizasvampar.

I en rad projekt kartlägger vi svampsamhällen i jord och rötter för att förstå vilka processer som styr artsamansättning och utveckling av svampsamhället. Majoriteten av alla marksvampar är fortfarande okända och en stor del av vår forskning ägnas åt en av dessa grupper av tidigare okända marksvampar, Archaeorhizomyceterna (sve: Urrotsvampar”). Dessa svampar är mycket vanliga i alla typer av marksystem och vi antar därför att de har en viktig roll för marksystemet. Genom att identifiera sekvenser av dessa svampar kan vi utforska gruppens ekologi och evolution. Eftersom endast två arter är beskrivna men mångafalden bara i Sverige uppskattas till flera hundra arter är vi även intresserade av att utveckla nya metoder för att avgränsa och beskriva ny arter baserat på data från eDNA.

Senast uppdaterad: 2021-10-22