Populärvetenskaplig presentation

I vår grupp studerar vi svamp ekologi och ekosystem processer under två huvudteman: Markens biogeokemiska processer och Svampsamhällens mångfald och funktion.

Markens egenskaper utvecklas genom biologiska processer inom ramen för markens naturliga begräsningar av geologiska, klimat och vattentillgång. Marken utgör den miljö som marksvampar anpassar sig till för att överleva och föröka sig. För att förstå marksvampars livsförutsättningar måste vi förstå hur de samverkar med marken. Därigenom kan vi också förstå hur de påverkar markens näringscykler av till exempel kol och fosfor. I samarbete med kollegor vid Indiana University studerar vi därför fosfordynamiken i marksystem som domineras av olika typer av mykorrhizasvampar. I ett samarbetsprojekt forskare vid SLU, Ultuna, studerar vi kopplingen mellan termodynamik och svampsamhällen i skogsjord.  

I marken, men även i ved som angripits av barkborrar, kommer svampsamhället direkt påverka ekosystemprocesser som näringscykling och nedbrytning. I en rad projekt kartlägger vi svampsamhällen i mark och ved för att förstå vilka processer som styr artsamansättning och utveckling hos svampsamhället. Majoriteten av alla marksvampar är fortfarande okända och en stor del av vår forskning ägnas åt en av dessa grupper av tidigare okända marksvampar, Archaeorhizomyceterna (”De gamla rotsvamparna”). Dessa svampar är mycket vanliga i alla typer av marksystem och vi antar därför att de har en viktig roll i dessa. Genom att identifiera sekvenser av dessa svampar kan vi utforska gruppens ekologi och evolution. Vi studerar även deras genom för att förstå deras ekologiska roll i marken.