Simone Immlers forskargrupp: Evolution av sexuell reproduktion och dess konsekvenser

Forskargruppen har flyttat och har en ny egen hemsida: https://simoneimmler.com/

En oundviklig konsekvens av sex hos eukaryoter är evolutionen av två kön, vilka generellt är hanar och honor, samt två livscykelfaser, en haploid och en diploid fas. Förekomsten av två kön och två typer av ploiditet har viktiga evolutionära konsekvenser, vilket är grunden i vår forskning. Vår avsikt är att förstå hur selektion på diploid nivå påverkar evolutionen av haploida gameter, och i sin tur hur selektion på haploid nivå påverkar evolutionen av den diploida organismen. Vi är speciellt intresserade av evolution av anisogami och hur sexuellt urval efter parning formar evolution av gameter, evolution av ploiditet, betydelsen av sperma-överförda genetiska och epigenetiska effekter samt evolution av sexuell dimorfism och könsbestämning. Vi använder ett flertal modellorganismer, vilka inkluderar zebrafisk Danio rerio, atlantlax Salmo salar, filamentös svamp Neurospora crassa och fissionsjäst Schizosaccharomyces pombe. Vi kombinerar olika angreppssätt så som komparativa metoder, experimentell evolution och selektionsexperiment, matematiskmodellering samt genetik och genomik.

Mer information på engelska