Forskargrupper

Ellegren Lab
Forskningen i gruppen fokuserar på några centrala frågeställningar inom evolutionsbiologi som vi angriper med genetiska och genomiska metoder. Vi är bl.a. intresserade av hur nya arter uppkommer och försöker förstå hur genetiska skillnader mellan arter och populationer utvecklas. För att studera dessa frågor har vi kartlagt hela arvsmassan hos två fågelarter som ofta används i studier av artbildning: svartvit flugsnappare och halsbandsflugsnappare. Vi bedriver också grundforskning kring vilka faktorer som styr DNA-molekylens evolution, t ex effekten av mutation, "slump" och naturligt urval. Dessa studier bedrivs huvudsakligen med hjälp av bioinformatiska arbetsmetoder. En annan forskningsgren gäller att hitta den genetiska bakgrunden till viktiga egenskaper hos fåglar i naturen.

Immler Lab
Eukaryot sexuell reproduktion innebär att det finns två kön (män och kvinnor) och förekomsten av två livsfaser (haploida och diploida). Urval agerar olika i de två könen och de två faserna orsakar konflikter som påverkar evolutionära processer. Med hjälp av jämförande, experimentella, teoretiska och genomiska verktyg tar vi itu med frågor om orsaker och konsekvenser av sexuell selektion över ploidi nivåer hos djur.

Wolf Lab
Hur genereras biodiversitet? Vilken roll spelar  selektion i livets utveckling? För att svara på sådana och liknande grundläggande evolutionsbiologiska frågeställningar, arbetar vi främst från ett genetiskt perspektiv och integrerar information från andra biologiska discipliner. En av de centrala frågor i gruppen är att förstå de mikroevolutionära och genetiska processer bakom artbildning. För att kartlägga mekanismer bakom reproduktiv isolation analyserar vi storskaliga genomiska data med populationsgenetiska metoder. Dessutom använder vi jämförande metoder för att förstår vilka processer ligger bakom arvsmassans evolution över större tidsskalor. Empiriska system inkluderar för närvarande fåglar (svalor och kråkfåglar), marina däggdjur (sälar och späckhuggare), hemi-klonala grodor och experimentell evolution i jäst.​

Rosling Lab
Svampar som lever i marken genomför sina liv helt eller till största del dolda för oss människor. Med molekylära metoder kan vi idag studera dessa svampars mångfald och funktion. Vi vet att endast ca 10% av alla svamparter är beskrivna och en stor del av den okända mångfalden utgörs av marklevande svampar som lever så nära oss men ändå helt dolda i marken. Dessa svampar har många gånger en central roll i marksystemens närings kedjor mest påtagligt hos de många myorrhizasvampar som möjliggör växternas näringsupptag. Med utgångspunkt i marken som ett biologiskt system studerar vi ekologiska principer som styr den enorma mångfalden av marklevande svampar i naturliga ekosystem. Vi använder oss av arters släktskap och förekomst i olika habitat för att härleda evolutionära processer som anpassning till värdväxter och näringsämnen som drivit fram den enorma mångfalden av marksvampar.

Backström Lab
Att identifiera och beskriva de delar av arvsmassan som påverkar arters uppkomst samt organismers anpassningar till livsmiljön är ett av huvudmålen för evolutionsbiologer idag. Vi använder en kombination av klassisk genkartering, populationsgenetik och jämförande genomik för att förstå genetiken bakom artbildningsprocessen och de underliggande faktorerna som bidrar till hur arvsmassan utvecklas över tid. Våra studiesystem är framförallt vilda fågel- och fjärilspopulationer.

Suh Lab
Genom finns i alla cellulära organismer och innehåller omfattande information om evolutionen. Om man tittar närmare så är genomet faktiskt ett “mikrokosmos” – ett myller av samspel inom och mellan värdgener och parasitgener, såsom transposoner och virus.Vi studerar hur dessa genomparasiter påverkar genomstruktur och artbildning i fåglar, krokodiler och parasitiska nematoder. Se upp, en del av dessa hoppande gener hoppar till och med mellan olika genom!

Kawakami Lab

Immonen Lab

Husby lab