Gymnasium

Målet är att djupdyka i ekosystemet insjön, se hur vi människor påverkar och påverkas av den och utifrån egna frågeställningar se sambanden som länkar samman allt liv i sjön. Våra upptäckter kommer att göra oss medvetna om den mångfald vi befinner oss i och hur vi kan bidra till att den finns kvar i framtiden.

Vi syftar till att ge eleverna möjlighet att utveckla:

  • Kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse för hur de utvecklas
  • Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa fältstudier, experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.

Centrala innehåll - Ekologi:

- Ekosystems struktur och dynamik. Energiflöden och vattnets kretslopp samt ekosystemtjänster i form av dricksvatten.

- Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.

Centrala innehåll – Biologins karaktär och arbetsmetoder:

- Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning

- Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.

- Planering och genomförande av fältstudier och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

- Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.

- Fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av modern utrustning.

- Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder.

Målet med undervisningen är att eleven ska:

  • Följa och upptäcka livet i ett ekosystem och lära dig att undersöka det utifrån egna ekologiska frågeställningar.
  • Genomföra en naturvetenskaplig undersökning i sjön Erken

För lärare finns det en pedagogisk planering och exempel på hur ni kan arbeta vidare kring ett besök vid Erkenlaboratoriet och inspirera och väcka intresse hos eleverna. Det finns även möjlighet att rikta innehållet mot följande teman: miljö/hållbar utveckling, klimat och kemi. Utöver det finns ett paket för att följa årstidsvariationer, vilket inkluderar 3 besök vid Erkenlaboratoriet. 

Vill du boka?

Hör av dig till

Pia Larsson, pia.larsson@ebc.uu.se

Maja Pelve, maja.pelve@ebc.uu.se