Våra forskargrupper

Bengtssons grupp
Ekologi och diversitet hos växter på alvarmarker

Eklunds grupp
Evolution av utvecklingsbiologiska mekanismer

Karrenbergs grupp
Växters evolutionsekologi.

Lagercrantz grupp
Genetiska studier av trädarters anpassning till klimatet och av variationer i blomningstid. Evolutionen av växters genetiska material och hur det uttrycks.

Lascouxs grupp
Evolutionär populationsgenetik.

Parachnowitschs grupp
Evolutionär blomekologi.

Parduccis grupp
Skogsekologi och paleogenetik.

Rydins grupp
Myrväxters ekologi.

Sletvolds grupp
Evolutionär växtekologi och naturvård.

Svenssons grupp
Växtfysiologi, populationsekologi och biologins didaktik.

Ågrens grupp
Växtpopulationers ekologi och evolution.