Institutionen för ekologi och genetik

Ledningsgrupp Prefekt Institutionsstyrelse Arbetsutskott AdministrationKommitteer Evolutionsbiologi Limnologi Växtekologi och evolution Zooekologi Erkenlaboratoriet

Forskningsprogram/Avdelningar

Institutionens är indelad i fyra forskningsprogram under ledning av en programansvarig professor som utses av fakultetsnämnden. De programansvariga professorerna har som uppdrag att leda programmen i kollegial anda, inom de ramar och resurser som styrelsen, prefekten och fakultetsnämnden ställer till förfogande. Därutöver finns en fältstation (Erken-laboratoriet) under ledning av en föreståndare.

Forskningsprogram/Avdelning Ansvarig professor
Evolutionsbiologi Hans Ellegren
Limnologi Eva Lindström
Växtekologi och evolution Jon Ågren
Zooekologi

Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen
Viktiga beslut om rekrytering och budget fattas av institutionsstyrelsen som består av valda representanter för lärare, doktorander och teknisk-administrativ personal. Prefekten är ordförande i styrelsen.

Styrelseprotokoll finns i medarbetarportalen.

Institutionsstyrelse 2017

Valkorporation Ordinarie Suppleanter Mandatperiod
Personlig suppleant:
Prefekt Lars Tranvik Ulf Lagercrantz 2016-2018
Gruppsuppleant:
Lärare/forskare Niclas Backström Peter Eklöv 2017-2019
Anna Rosling Frank Johansson
Sophie Karrenberg Göran Arnqvist
Sebastian Sobek Nina Sletvold
Personlig suppleant:
T/A Christoffer Bergwall Linnéa Smeds 2017-2019
Gruppsuppleant:
Studenter Ludovic Dutoit Marloes Groeneveld 2017
Homa Papoli Mercè Montoliu Nerín
Karólína Einarsdóttir Linus Söderquist

Adjungerade: En representant för skyddsombuden
Styrelseprotokoll finns i institutionens dokumentsamling på medarbetarportalen.

Ledningsgrupp

Institutionens ledningsgrupp består av programansvariga för forskningsprogrammen, föreståndare för forskningsstationen och administrativ chef, samt istitutionens prefekt och ställföreträdande prefekt. Ledningsgruppen är ett forum för informationsutbyte och koordinering av institutionsövergripande frågor.

Arbetsutskottet

Beslut om tillfälliga anställningar och stipendier delegeras från styrelsen till arbetsutskottet. Arbetsutskottet består av prefekt, ställföreträdande prefekt och administrativ chef.

Administration

Administrativ personal och deras arbetsområden.

Arbetsområde Namn
Administrativ chef Anna-Lena Klerks
Ekonomisamordnare Karin Lundberg
Ekonomiadministratör, Evolutionsbiologi Frida Svedbergh
Ekonomiadministratör, Limnologi & Växtekologi och evolution Eva Nordin Sundqvist
Ekonomiadministratör, Zooekologi Ingela Eriksson
Personaladministratör, Evolutionsbiologi & Zooekolog Annette Berger
Personaladministratör, Limnologi & Växtekologi och evolution Jenny Lundh
Administrativ assistent Iva Pristof

Grupp för lika villkor EBC

Den gemensamma likavillkorsgruppen för IEG och IOB har 2017 följande sammansättning:

Namn Institution
Reija Dufva, ordförande Ekologi och genetik
Henning Blom Organismbiologi
Annette Berger Ekologi och genetik
Jesper Svedberg Organismbiologi
Sebastian Sobek Ekologi och genetik

Arbetsmiljökommitté

Den gemensamma likavillkorsgruppen för IEG och IOB har 2017 följande sammansättning:

Namn Institution
Daniel Snitting Organismbiologi
Irene Söderhäll, prefekt Organismbiologi
Malin Johansson Ekologi och genetik
Sara Meurling Ekologi och genetik
Gunilla Engström Ekologi och genetik
Lars Tranvik, prefekt Ekologi och genetik
Murielle Ålund Ekologi och genetik
Nahid Heidari Adjungerat skyddsombud
Johan Fransson Intendenturen
Jenny Lundh Sekreterare